Brepols, religieuze reeks

Titel

Brepols, religieuze reeks

Collection Items

1. Het mirakuleus beêld van Onze Lieve Vrouwe te Scherpenheuvel – Den godzaligen huys-zegen
Prent 1: gevergeerd papier, zonder nummer, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS "

2. Het mirakuleus beeld van O.L.V. van Halle – Den godzaligen Huys-zegen
Prent 1: gevergeerd papier, zonder nummer, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS"

cfr. Nr. 208 profane reeks

3. Het mirakuleus beeld van Onze Lieve Vrouwe te Kevelaer – den Godzaligen Huys-zegen
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek-dr ukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer.

4. Het mirakuleus beeld van Onze Lieve Vrouwe Van der Linden tot Uden. In’t Land van Ravensteyn – Den godzaligen Huys-zegen
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer

6. Het leven van den Heyligen Rochus, Belyder, Bezonderen patroon tegen de pest en de besmettelijke ziektens
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS" (ander lettertype en corps dan de andere prenten) zonder nummer

7. Litanie ter eeren van den H. Donatus, Martelaer, Beschermer tegen den Donder, Blixem, Onweder en Tempeesten
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS, op de groote Merkt"

7. Heiligen
cfr. Nr. 208 profane reeks

8. Het leven van den H. Antonius De Padua
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer

cfr. 209 profane reeks

9. Medaillons met heiligen
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt de drukkery van Brepols en Dierckx Zoon"

10. My dorst na Uwe Zaligheyd o Menschen
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer

11. De Hemelvaart van de Heylige Maagd Maria, Moeder Gods
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boekdrukkery P. J. BREPOLS"

12. Het stalleken van Bethlehem oft de geboorte Jesu Christi
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer

14. Zeven Groetenissen tot de H. Moeder Anna
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS"

15. Den Duyvels Dans
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek - drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer, andere lijn- en kaderstukken + opmaak iets aangepast t.o.v. prent 3

16. Het Leeven en de dood van den Heyligen Apostel Petrus
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer

19. Het laeste Avondmael dat Christus met zyne Apostelen gehouden, en dat hy hun de voeten gewasschen heeft
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Turnhout, nyt het Fabriek en Boek drukkery van P. J. BREPOLS. (Aen de wet voldaen hebbende, zal den na-drukker deézer voôr de rechts-banken vervolgen.)", zonder nummer

20. Trap des ouderdoms
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer

21. De begraeffenis van onzen Zaligmaeker Jesus Christus
Prent 1: gevergeerd papier, eerste type, met onderschrift "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek - drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer

25. Jesus word afgenomen van ’t Kruys
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnh2ut, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS"

26. Het Leven van de H. Maeget en Martelaeres Catharina
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek - drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer

27. Het Leven van den Heyligen Hubertus, Die gevierd wordt den 3 November
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek-Drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer

29. Het Leven van de H. Maeget en Martelaeres Catharina
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift" TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek - drukkery van P. J. BREPOLS"

30. Lam Gods
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS"

31. De vlugt naer Egypten
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS"

32. Het Leven van de Heylige Moeder Theresia de Jesus
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek - drukkerye van P. J. BREPOLS", zonder nummer

33. De Martelie van de Heylige Maegd Barbara
Prent 1: met onderschrift "TURNHOUT - BREPOLS & DIERCKX zoon"

35. Kort verhael van het miraculeus H. Bloed onzes liefs heere Jesu Christi, Het welk zig eertyds vertoond heeft tot Boxtel
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer

37. Het Leven van den Heyligen Martelaer Georgius
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer

38. Hoe dat Jesus Christus is gekruyst geworden
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer

41. Historie Van Het Alderheyligste Sacrament van Mirakel
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkeryvan P. J. BREPOLS"

44. Den Godzaligen Huyszegen /Van den zoeten Naem Jesus, en zijn lieve Heyligen
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS "

45. Hoe dat Pilatus Jesus aen de Joden vertoont heeft, zeggende tot hun, Aenziet den Mensch
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer

46. Gebed in den Nood tot de Alderheyligste Moeder Gods Maria om dagelyks te spreéken voor het Heylig beéld Van Haendel
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer

48. Het Leven van den Heiligen Nicolaes, Bisschop van Myrrea, in Lycië. Beschermheilige der kinderen.
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek - drukkerye van P. J. BREPOLS", zonder nummer

49. Roosenkrans van Maria, Ingesteld en verkondigt door den heyligen Dominicus
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek - drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer

50. Het waer afbeeldsel van den Wandelenden Jood gelyk hy door Brussel trekkende, is te zien geweest op den 22 april 1674
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS"

54. Pius VII… 4 REGELS; _ Leon XII / Benoemd Paus van Roomen den 27 September 1823
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS"

54. Zyne Heyligheid Pius VII
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek - drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer

(zelfde hsn als nr. 8)

57. De geestelyke Loterye en gelukkige haeve voor d’afgestorvene Christene geloovige Zielen
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer

58. Het Leven van den Heyligen Eloy, Bisschop van Noyon, Patroon der Zilver en andere Smeders
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS" met verschil in titel t.o.v. prent 2 en 3: 'Eligius' i.p.v. Eloy

59. De veertien Statien van onzen Heere Jesus Christus
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek van P. J. BREPOLS", zonder nummer

60. Christus aan het kruis, omheen het kruis de emblemen van de passie
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrnkkery van P. J. BREPOLS" (met nr. 61)

62. Het Leven van den heyligen Rumoldus
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS" (met nr. 63)

63. Nieuw Liedeken van de deugryke Palsgraevin Genoveva, getrokken uyt een approbeérden Historie-boek. Stemme : Myn hertjen geeft zoo menigen zucht
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS" (met nr. 73)

Centraal staat een houtsnede met dubbel lijnkader, geen signatuur, 236 x 174 mm.
Rechts op de voorgrond staan twee kale bomen. Aan de linkerkant staat een groep gelovigen, sommigen geknield. In het midden van de houtsnede, links op de drempel van de…

(herdrukt in reeks 4 met nr. 207)

68. Jesus-Christus geladen met zyn kruys
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS"

69. Eer en lof zy voor eeuwig aen het alderheyligste Sacrament des Autaers. Loué et adoré soit le Trés-Saint-Sacrement de L’Autel à jamais
Prent 1: met onderschrift "Uyt het Fabriek en Boekdrukkery van BREPOLS en DIERCKX ZOON" (tweede versie zoals hieronder beschreven)

cfr. Nr. 206 profane reeks

73. Heylig Hert van Maria
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "By BREPOLS en DIERCKX, ZOON"

74. Maria Moeder van Jesus, Troosteres der Bedrukten, Patroonersse der stad Luxemburg
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS", met nr. 63

75. Heylig Hert van Jesus – Sacré Coeur de Jésus
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, by BREPOLS en DIERCKX, ZOON"

77. Korte beschrijving van het leven en de marteldood van de H. Philomena
Prent 1: met onderschrift "Turnhout. - BREPOLS & DIERCKX, ZOON"

79. Christus aan het kruis. Men vloekt hier niet.
Prent 1: met onderschrift "TE TURNHOUT, by BREPOLS en DIERCKX, ZOON"

80. Het Allerheyligste Aenzigt van onzen Zaligmaker Jesus-Christus
Prent 1: met onderschrift "TURNHOUT. - BREPOLS & DIERCKX, ZOON"

81. O.L.Vrouw van Bystand
Prent 1: met onderschrift "TURNHOUT. - BREPOLS & DIERCKX, ZOON"

z.nr. Gevolg van den Dooden-spiegel door Pater Abraham à Sancta Clara
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer

z.nr. Horlogie van de Passie Jesu Christi
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer

z.nr. Een krachtig Kruysgebed ter eere van de vijf wonden van Jesus Christus
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "TURNHOUT, BY BREPOLS EN DIERCKX, ZOON" (klein formaat)

z.nr. Het leven van den heyligen Apostel Jacobus de Meerdere
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer

z.nr. Het Leven van den heyligen Apostel Andreas
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer

z.nr. Het Leven van den Heyligen Franciscus Xaverius, van de Societyd Jesu, Apostel van Indien en Japonien
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer

z.nr. Litanie van de H. Maeget en martelaeresse Dymphna, Patronesse der Vrijheyd van Gheel en word gevierd op den 15 Mey
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer

z.nr. Litanie van onze Lieve Vrouwe Van Lauretten
Prent 1: gevergeerd papier, zonder adres, zonder nummer

z.nr. Litanie van Onze Lieve Vrouwe van Loretten tot het mirakuleus beeld van onze Lieve Vrouwe te Scherpenheuvel
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt de Drukkery van P. J. BREPOLS", klein formaat, zonder nummer

z.nr. Het mirakuleus beeld van Onze Lieve Vrouwe te Kevelaer
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek van P. J. BREPOLS", klein formaat, zonder nummer

vaantje Beginsel ende Voortgang van de Begangenisse tot Onze Lieve Vrouwe van Scherpenheuvel
Vaantje 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Tot Turnhout, uyt de Drukkery van P. J. BREPOLS"

vaantje Afbeelding van O. L. V. te Neder-Waver
Vaantje 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Turnhout. - Fabrique de Brepols & Dierckx zoon"
View all 109 items