Brepols, profane reeks

Titel

Brepols, profane reeks

Collection Items

(ook Canoniers autrichiens) militairen van verschillende landen

2. Het moedig (bloedig) moord tooneel, by Lypsichs Oorlogs Velden,...
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. Brepols. Dry exemplairen zijn 'er geplasts volgens de formalityt der wet."

4. De verkeerde Wereld – Le Monde Renversé
Prent 1: gevergeerd papier, zonder adres

5. Leert uyt Duymkens aerdig Leéven
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Tot Turnhout, by P. J. Brepols, Boek-drukker"

7. Het Kinderspel – Le jeu d’Enfants
Prent 1: gevergeerd papier, onderschrift op naam van wederverkoper: "Bij de Erven H. RYNDERS, 2e Tuin dwarsstraat te Amsterdam

8. Den Verlooren Zoon – L’enfant prodigue
Prent 1: gevergeerd papier, zonder adres, met titel De Verlore Zoon

9. Musique militaire
Prent 1: gevergeerd papier, gedrukt op geel papier. Met onderschrift "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS, (Volgensep Wet, zal den na-drnkker dezer, voôr de regts-banken vervolge.("

10. Het lastig straet geschreeuw van Klyne kooppersoonen
Prent 1: gevergeerd papier, zonder adres, gekleefd op karton

15. Luy-lekkerland – Pays de Cocagne
Prent 1: met onderschrift "BY BREPOLS & DIERCKX, ZOON, Fabrykanten in gekleurde en gemarmerde papieren" (EERSTE TYPE)

16. De ce chef d’œuvre de la nature, Admirez la barroque structure – Zie weer tot u vermaek deez’ nieuwe prent bereyd : Leer uyt de schepsels hier des Scheppers wonderheyd
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Tot Turnhout, by P. J. Brepols, Boek - drukker" (met foutieve nummering '11')

17. Geschiedenis van Guliver - Histoire de Guliver
Prent 1: Tweede type, eerste variant, onderschrift op naam van wederverkoper "Amsterdam, bij J. A. ALDAG, St. Jansstraat", gemerkt 'B'. Oudste reeks houtblokken waarbij houtblok 5 een plassende Gulliver toont die met zijn rug naar de lezer staat)

18. Klaas Kapoen – Colas capon
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Uyt de fabryk van BREPOLS en DIERCKX, zoón"

19. Lammen Goedzak – Le bon Guillaume
Prent 1: met onderschrift "Turnhout, By BREPOLS en DIERCKX, ZOON.N,"

20. De Boere-Kermis word verbeéld in dit Beschryf, Tot het vermaek der Jeugd en leerzaaam Tydverdryf
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Tot Turnhout, by P. J. Brepols, Boek-drukker"

21. Tot onderwys der jeugd bedagt ik deze prent : Mogt de deugd en vlyt in haar steeds woonen ongeschend
Prent 1: gevergeerd papier, zonder adres. In de derde rij zijn twee houtblokken ondersteboven geplaatst (met één been en met de handen omleeg)

22. De inneming en verbranding van Moscou. La prise et l’incendie de Moscou
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS, Volgens de wet, zal den na-drukker dezer, voôr de regts-banken vervolge.]"

23. Kleyn kinder-spel – Petit jeu d’enfens
Prent 1: zonder adres,met titel "KLEYN KINDER-SPEL - PETIT JEU D'ENFENS"

23. Vermaeckelyk Mengelmoes – Agréable Mélange
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Tot Turnhout, by P. J. Brepols, Boek-drukker"

25. Slag van Austerlits – Bataille d’Austerlitz
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek - drukkery van P. J. BREPOLS"

26. Driekoningenbriefjes
Prent 1: gevergeerd papier, zonder adres

27. Het Groot vermaak der kinders
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS"

28. Pruischen, Lancier en Cosakken, in gevegt tegen de Fransche wagt
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Uit, het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS"

29. Ourson, den Wildeman, word Jonkheyd, U, gegeéven : Weest niet aen hem gelyk dôor ongeregelt leéven
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS"

30. Koninklijke Grenadiers – Grenadiers royaux
Prent 1: zonder adres, met titel 'Grenadiers van de garde'

31. Uile-spiegel – Thyl-Capon
Prent 1: gevergeerd papier, zonder adres, met titel "UILE-SPIEGEL THYL-CAPON"

33. Den Koning der Nederlanden, met zyne bezonderste Krygshelden
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "Amersfoort, bij JACOBS en MEIJERS", gemerkt 'B'

34. De oorlog is een twist
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uit het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS"

35. Slag van Wagram – Bataille de Wagram
Prent 1: gevergeerd éénzijdig geel gekleurd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS. (Dry exemplairen zyn'er geplaetst volgens de formalityten der wet."

36. Stielen en ambachten – Arts et métiers
Prent 1: gevergeerd papier, zonder adres, met titel "Stijlen en Ambachten - Arts et Métiers"

37. Slag van Jena – Bataille de Jena
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uit het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS"

39. Engelsche Koninklyke Husaren – Hussards du Roi d’Angleterre
Prent 1: gevergeerd papier, onderschrift op naam van wederverkoper "Te Amsterdam by SCHALEKAMP en VANDEGRAMPEL op de Nieuwezyde voor Burgwal N° 196", zonder nummer

40. Krygsmans daeden door Russchen en Turken
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek - drukkery van P. J. BREPOLS"

41. Ziet hier, tot uw vermaek dee’z Kinder-Spreeken vloeyen, Welke zy overal met vlytigheyd uitstroeyen
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek - drukkery van P. J. BREPOLS"

42. Land-beschryf-kundig Nieuw-jaar of zeden en gewoonten van de voornaamste volken der wereld
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek - drukkery van P. J. BREPOLS"

43. Den Vasten Avond – Le Carnaval
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS. Dry exemplaire zyn 'er geplaetst volgens de formaliteyt der wet." met nummer 44 i.p.v. 43

44. Koninklijk Beyerse grenadiers, Russische grenadiers en Oostenrijks voetvolk
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uit het Fabrik en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS"

45. Oorlog tusschen Vrankryck en Spanjen in ’t jaar 1823
Prent 1: gevergeerd papier, zonder adres

46. In 1823. Cadix word nauw belegt door ’t Fransche legermagt. Den Spanjaerd d’uytval waegt by ’t Maenlicht in den nagt
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS"

48. Slag van Waterloo – Bataille de Waterloo
Prent 1: gevergeerd papier, zonder onderschrift

49. Reis van de Dogter van den Uitgebannen
Prent 1: gevergeerd papier, zonder adres, gemerkt "B", met titel "Reis van de Dochter des Bannelings"

50. De Toover-Fluyt In Onderscheide Kleedsels
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. Brepols". Met oorspronkelijke titel "DE TOOVER-FLUYT EN VERSCHILLENDE KLEEDSELS"

51. Veldslagen, waar dat Mars zyn felle woed’ kwam koelen. En menig grooten Held, den schicht der dood deed voelen
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift van wederverkoper "J. PROOST, Boekhandelaar te Leeuwaarden"

52. Het nieuw Arlequin-spel
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uit het Fabriek en Boekdrukkerij van P.J. BREPOLS"

52. Manneken-Pis / Den oudsten Borger der stad Brussel / In zyne groote kleeding // Hei Joppa Signorken
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uy het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS"

53. Afbeeldsels der jonkheid – Tableau de la jeunesse
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uit het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS"

54. Het is zoo als men zegt – Een spreekwoord is wel regt
Prent 1: gevergeerd papier, zonder adres

55. Kluchtige gesteltenissen en Dieren
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, by P. J. Brepols, Boek-drukker"

56. Laat, lieve kinderen laat, de moordlust en bedryven, Van dezen grooten schurk, in uw geheugen blyven (Cartouche)
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uit het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS. (De formaliteit door de wet vereischt is volbragt.) "

58. Grenadiers Suisses – Switsersche Grenadiers
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B'

59. De kleederen der Nederlanden, Verschillen veel in iedre stand
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uit het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS"

60. Allerlei dieren
Prent 1: gevergeerd papier, zonder adres

61. Door liefde gedrongen besteê ik deze plaat ten dienst der jeugd
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift van wederverkoper "Te Amsterdam, by J. A. ALDAG, in de St.-Jans-straat; n. 35"

62. Nieuw letterspel voor Kleine Kinderen
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uit het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS", ééntalige versie

63. Oorlog tusschen Rusland en Turkijen in 1828
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uit het Fabrijk en Boekdrukkerij van P. J. BREPOLS", foutief genummerd met nr. '64'

64. Schutterij der Nederlanden – Garde nationale des Pays – Bas
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uit het Fabrijk en Boekdrukkerij van P. J. BREPOLS", foutief genummerd met nummer 65

65. Huisselijke Bedrijven – Ouvrage Domestique
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uit het Fabrijk en Boekdrukkerij van P. J. BREPOLS "

66. Verlustig u, o jeugd ! deez’ Natien te bekijken
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uit het Fabrijk en Boekdrukkerij van P. J. BREPOLS"

68. Aanmaning tot de jeugd
Prent 1: gevergeerd papier, onderschrift op naam van wederverkoper "Te Amsterdam by J. A. ALDAG, in de St.-Jans-straat; N. 35"

70. Natuurlijke Historie – Histoire Naturelle
Prent 1: gevergeerd papier, onderschrift op naam van wederverkoper "Te Amsterdam, bij Schalekamp en Van de Grampel, Boekhandelaars, op noordzijde voor Burgwal."

71. Leert uit Duimkens aardig leven…
Prent 1: gevergeerd papier, zonder adres

72. Crédit est mort, les mauvais Payeurs l’ont tué
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "A Turnhout, de la Fabrique de P. J. BREPOLS"

76. Krygsbedryven – Exploits Militaires
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt de Steen en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS"

77. Godefried en zijne Familie
Prent 1: gevergeerd papier, zonder adres

79. Het buitenleven
Prent 1: gevergeerd papier, zonder adres

80. De buiten kermis
Prent1: gevergeerd papier, onderschrift op naam van wederverkoper "Bij J. A. ALDAG, St.-Jans-straat n° 33, te Amsterdam"

82. Costumes Italiens – Italiaanse Costumen
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Uit het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS"

85. Het Huys-houden – Le Ménage
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Uyt het Fabriek van P. J. BREPOLS"

86. De Land Storm
Prent 1: zonder adres, gemerkt "B"

89. Landleven
Prent 1: gevergeerd papier, zonder adres

90. Verschillende taferelen
Prent 1: gevergeerd papier, zonder adres

91. Verschillende taferelen
Prent 1: gevergeerd papier, zonder adres

95. Artillerie Française – Fransche artillery
Prent 1: gevergeerd papier, zonder adres

96. De jong getrouwde – La jeune mariée
Prent 1: gevergeerd papier, zonder onderschrift.

97. Costumes des Gardes nationaux – Kleeding der nationale Wagten
Prent 1: zonder adres, met latere titel Uniformes des Gardes nationaux en France – Kleeding der nationale Garde in Frankryk

98. Dragons Bavarois – Beyersche Dragonders
Prent 1: gevergeerd papier, onderschrift op naam van wederverkoper "Bij de Gebroeders Van Kapel, te Rijswijck"

99. Divertissements du Carnaval – Vastenavondsche Vermaken
Prent 1: gevergeerd papier, zonder adres

100. Driekoningenbriefjes
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift op naam van wederverkoper "Bij J. A. ALDAG, in de St.-Jans-straat, te Amsterdam"

101. Costumes Français – Fransche Kleeding
Prent 1: zonder adres, gemerkt "B", met latere titel "Monstering van Fransche ruiterij – Uniformes de la cavalerie Française"

103. Togt der infanterie – infanterie en marche
Prent 1: zonder adres, met latere titel "Militaires Français", zonder inkleuring

104. Troupes de Ligne – Linie Troepen
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift op naam van wederverkoper "Te Amsterdam bij MINDERMANN & C"

106. Les quatre grandes Puissances de l’Europe – De vier groote Mogendheden van Europa
Prent 1: zonder adres, met latere titel "Troupes des quatre grande Puissances de l'Europe - Troepen der vier groote Mogendheden van Europa"

107. La danse sur la corde – De dans op de koord
Prent 1: gevergeerd papier, onderschrift op naam van wederverkoper "Bij deebroeders VAN KAPEL, te Rijswijck"

108. Russische Cavalerie – Cavalerie Russe
Prent 1: zonder adres, ééntalig Frans, zonder inkleuring

109. Costumes de Paris – Parysche costumen
Prent 1: gevergeerd papier, onderschrift op naam van wederverkoper "Te Rotterdam, bij P. J. Masier, Boekdrukker op de Nieuwe Markt"

111. Prentgeschenk voor de Jeugd, om de ABC al speélende te leeren
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Uyt het Fabriek van P. J. BREPOLS"

112. Le beau genre – Het fraey geslagt
Prent 1: gevergeerd papier, onderschrift op naam van wederverkoper "Te Amsterdam by J. A. ALDAG, in de St.-Jans-straat; N. 35"

113. Opdragt aan de jonge en leerzame jeugd
Prent 1: gevergeerd papier, zonder adres. Jaartal 1835 (ééntalig nederlands)

114. Domino en kaartspel – Jeu de domino et de cartes
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B' (domino staand, kaartspel staand)

115. Verscheyde vogels – Différens Oiseaux
Prent 1: met onderschrift "BY BREPOLS & DIERCKX ZOON, Fabrykanten in gekleurde en gemarmerde papieren. "

116. Floskaartjes
Prent 1: gevergeerd papier, zonder adres, houtblok 5 en 6 : "Bisschop en Bisschopsvrouw"

117. De yzeren spoorweg – Le chemin de fer
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B' (behalve titel geen verdere tekst)

118. Tooneel kleedsels – Galerie théâtrale
Prent 1: met onderschrift "By Brepols & Dierckx Zoon, Fabrykanten in gekleurde en gemarmerde papieren."

121. Wilt gij van mij wat huisraad koopen ?
Prent 1: met onderschrift "Turnhout, By BREPOLS en DIERCKX ZOON"

123. Jan de Wasscher – Jean le Buandier
Prent 1: met onderschrift "BY BREPOLS & DIERCKX, ZOON, Fabrykanten in gekleurde en gemarmerde papieren"

124. Ziet, Kindren! Wat nu is geschied, Van de Wasscher met zijn Griet
Prent 1: met onderschrift "BY BREPOLS & DIERCKX, ZOON, Fabrykanten in gekleurde en gemarmerde papieren"

125. Kinderschrik – Croquemitaine
Prent 1: met onderschrift "BY BREPOLS & DIERCKX, ZOON, Fabrykanten in gekleurde en gemarmerde papieren"

126. 13 houtsneden van dieren, vogels en vlinders
Prent 1: met onderschrift "BY BREPOLS & DIERCKX, ZOON, Fabrykanten in gekleurde en gemarmerde papieren"

128. Mouvements militaires – Militaire Bewegingen
later met titel Galerie Militaire – Militaire manoeuvers en Krygsoefeningen – Militaire manoeuvers

129. Nieuwe straetgeroepen
Prent 1: zonder adres, titel in onderkastletter, met latere titel "Nieuwe straatgeroepen – Divers Commerçants Ambulants"

130. Allerley beeltenissen
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "Te Bergen-op-Zoom, bij D. POUWELS, handelaar in school- en kantoorbehoeften." Gemerkt 'B' , ééntalig nederlandse titel

131. Kinderoefeningen
Prent 1: zonder adres, met latere titel "Kinderoefeningen – Récréations de la jeunesse"

134. Het Gebed des Heeren – L’Oraison Dominicale
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "Amsterdam, Bij J. A. ALDAG, St. Jansstraat, n. 33. "

136. Geschiedenis van Robinson Crusoé
Prent 1: zonder adres, gemerkt "B"

137. Voornaamste levenstrekken van Napoleon
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "F. HOLTKAMP, boekdrukker te Sneeck"

139. Lotgevallen van een jong soldaat -  Histoire d'un jeune soldat
Prent 1: zonder adres, met 25 houtblokken

141. Kleederdragt van Zwitserland – Costumes Suisses
Prent 1: zonder adres, gemerkt "B"

144. Het leven van Sinte Nicolaas
Prent 1: zonder adres

146. Lyfwacht van den onder-koning van Egypten
later met titel Geregelde infanterie van Ab-el-Kader in Algiers

147. Zouaven (Fransche troepen van Afrika)
later met titel Arabische infanterie op vier gelederen

148. Rytuigen voor yzeren weg
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "Amsterdam, Bij J. A. ALDAG, St. Jansstraat, n. 33", gemerkt 'B' eerste versie met omnibus

151. Groote zang en muziek van beroemde Muzijkanten
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B'

159. Het is de hond, getrouw van aard…
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B'

160. ’t Onschuldige vermaak der kindren
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "Gebroeders VAN KAPEL, te Rijswijk", gemerkt 'B'

166. Mejuffer, Alida, wiens zinnen
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "Gebroeders VAN KAPEL., te Rijswijk, bij Delft", gemerkt "B"

168. Vermaek, o jeugd! Uw oog en geest
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B'

170. Beschouwt hier, kinderen! Een achttal wilde dieren Die weinig ons bekend, in vreemde landen tieren
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "Amersfoort, bij JACOBS en MEIJERS", gemerkt 'B'

174. Verkiest, o kinderen! Uit de onderstaande beelden, Uw smaak, of zij misschien uw keuze en zinnen streelden
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "T. PIEREN, Jz., boek- en papierhandelaar, te Dordrecht." Gemerkt 'B'

185. Onderscheiden Ambachten en Bedrijven
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B'

186. Wilt, hier, o jeugd! Met lust begluren Een reeks van fraaie Dwerg Posturen
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B', zonder inkleuring

187. Zinnebeelden der heidensche goden en godinnen
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B'

188. Nog eenige der dwerg-posturen
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B'

189. Van al de letters op de Letterlijst gesteld
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "J. A. ALDAG, S. Jansstraat, n. 33, Amsterdam ." Niet ingekleurd gemerkt 'B'

190. Kinderen zoo ge u wilt vermaken
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "Amsterdam. Erve WIJSMULLER, papierhandelaar, Huidenstraat", gemerkt 'B'

192. De Dey van Algiers – De Dey d’Alger
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B'

196. Zie, tot verheuging van uw geest
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B'

197. Het viertal Evangelieschrijvers
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B'

201. Wil deze prentjes met hun versjes bestudeeren
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B'

203. Heiligen
Prent 1: zonder adres

204. Maria Ontvangenis // Heiligen
Prent 1: zonder adres

205. Heiligen
Prent 1: zonder adres

206. Leven van Jesus
Prent 1: zonder adres

207. Heiligen
Prent 1: zonder adres

208. Heiligen
Prent 1: zonder adres

209. Heiligen
Prent 1: zonder adres, gekleefd op karton met op andere zijde nr. 206

211. Godsdienstige onderwerpen
Prent 1: zonder adres

213. Godsdienstige onderwerpen
Prent 1: zonder adres

215. De Dood van Napoleon Bonaparte
Prent 1: met onderschrift: "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek -drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer

219. Pantins - Papieren mannekens
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B'

220. Geschiedenis van Rood-Kapje
Prent 1: zonder adres, gekleefd op karton

221. Generaal Duimpje – Le general Tom-Pouce
Prent 1: zonder adres, gemerkt "B"

223. Historie van het Ezelsvel
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "J. A. ALDAG, S. Jansstraat, n. 33, Amsterdam"

224. Geschiedenis van Blauw-baard
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B'

225. Burgerwacht van België
Prent 1: zonder adres

226. Het uilenbord – Jeu de la Chouette
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "Amsterdam, bij J. A. ALDAG, St. Jansstraat", gemerkt 'B'

228. Verschillende wilde dieren
Prent 1: zonder adres

231. Afbeeldingen van dieren en vogels
Prent 1: zonder adres, derde cliché is giraf

232. Afbeeldingen van dieren en vogels
Prent 1: zonder adres, vijfde cliché is hoppe

234. Zouaven – Zouaves
Prent 1: zonder adres

235. Lanciers
Prent 1: zonder adres, gekleefd op karton

241. De honingdieven – Les voleurs de Miel
Afbeelding 1: 2 houtblokken voor het drukken van deze prent

z.nr. Het nieuw en vermakelyk Gansen-spel, op welke wyze en hoe men het zelve spelen moet
met een spelend gezelschap in het centrum en taferelen in de vier hoeken

z.nr. Slag van den Berg Saint Jean gezeyt van Waterloo of van de Belle-Alliance
Prent 1: met onderschrift "Te Turnhout, uyt de Boek-drukkery van P. J. BREPOLS"

z. nr. Het nieuw vermakelijk Ganzenspel - Le nouveau jeu d'Oir.
Prent 1: zonder adres, met versienummer "3", gekleefd op karton
View all 256 items